Kennis maken

ILOW is het overlegorgaan van de laboratoria van de waterkwaliteitsbeheerders.

De vereniging ILOW is het overlegorgaan van de laboratoria van de Nederlandse waterbeheerders.

De waterbeheerders zijn de 25 waterschappen (www.waterschappen.nl) en Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nl). Samen beschikken zij over 6 laboratoria die gespecialiseerd zijn in fysisch-chemisch, microbiologisch en hydrobiologisch onderzoek van:

  • Oppervlaktewater
  • Afvalwater
  • Grondwater
  • Waterbodems
  • Zuiveringsslib
  • Grond

Alle aangesloten laboratoria voldoen aan de accreditatiecriteria voor testlaboratoria zoals vastgelegd in de NEN-EN-ISO/IEC 17025.

De vereniging ILOW is het platform waarop de laboratoria afstemming plegen op zowel vakinhoudelijk als organisatorisch gebied. De belangrijkste vakinhoudelijke thema`s zijn de normontwikkeling, methodeontwikkeling en kwaliteitsborging.

Op deze terreinen treedt de vereniging ILOW regelmatig op als vertegenwoordiger en spreekbuis van de gezamenlijke laboratoria. Op organisatorisch gebied zijn samenwerking en schaalvergroting de belangrijkste thema`s